Data wydania 2020-09-01
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki oznaczonej nr geod.: 2546/2, stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej oraz działkach ozn. nr geod.: 2432/2; 2433/2; 2434/2; 2436/2; 2437/2; 5233; 2328/2, stanowiących pas drogowy ul. Chmielnej, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.10.2020.PW

budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki oznaczonej nr geod.: 2546/2, stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej oraz działkach ozn. nr geod.: 2432/2; 2433/2; 2434/2; 2436/2; 2437/2; 5233; 2328/2, stanowiących pas drogowy ul. Chmielnej, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 1 września 2020 r.

GP.6733.10.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 17. 07. 2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16- 001 Kleosin

– zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki oznaczonej nr geod.: 2546/2, stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej oraz działkach ozn. nr geod.: 2432/2; 2433/2; 2434/2; 2436/2; 2437/2; 5233; 2328/2, stanowiących pas drogowy ul. Chmielnej, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  1.09.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-09-01

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-09-01