Informacja - GP.6733.10.2018.PK z dnia 2018-06-21 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji ustaląjacej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.10.2018.PK

Data wydania 2018-06-21
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji ustaląjacej lokalizację inwestycji celu publicznego nr GP.6733.10.2018.PK
Tytuł GP.6733.10.2018.PK

Bielsk Podlaski, dnia 21 czerwca 2018 r.

nasz znak: GP. 6733.10.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. wydana na wniosek złożony w dniu 22.05.2018 r., przez Panią Halinę JAKIMIUK, zam. Bielsk Podlaski.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PVC 110 mm zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 5253/2 i 1976 położonych przy ul. Mickiewicza w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 21.06.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-06-21