Informacja - GP.6733.10.2017.PW z dnia 2017-03-31 dotyczący budowy tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-03-31
w sprawie budowy tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.10.2017.PW

Bielsk Podlaski, 30 marca 2017 r.

GP.6733.10.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż w dniu 27. 03. 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski wystąpiło o wycofanie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10. 03. 2017 r.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Art. 105 § 2. kpa stanowi: „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”

W świetle powyższego strony postępowania mogą złożyć sprzeciw w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku sprzeciwu Burmistrz Miasta podejmie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                       Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 31.03.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

                  Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-03-31

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-03-31