Data wydania 2021-05-13
w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.1.2021.PW

budowa sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim

 

Bielsk Podlaski, dnia 13 maja 2021 r.

 

GP. 6733.1.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 4/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 15. 02. 2021 r. przez Panią Tatianę Paradowicz, zam. Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 13.05.2021 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-13