Data wydania 2021-05-06
w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.1.2021.PW

budowa sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim

 

 

URZĄD MIASTA

BIELSK PODLASKI

 

Bielsk Podlaski, dnia 6 maja 2021 r.

GP.6733.1.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 15. 02. 2021 r., złożony przez Panią Tatianę Paradowicz, zam. Bielsk Podlaski– zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC DN 110 mm o długości około 210 mb z wcinką w ul. Mickiewicza, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 5264/1; 5264/2; 5264/3; 5264/4; 5264/5; 5264/6; 5264//7; 5264/8; 5264/9 i części działki ozn. nr geod. 1976, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 6.05.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-05-06

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-06