Informacja - GP.6733.1.2018.ZT z dnia 2018-02-06 dotyczący rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej

Data wydania 2018-02-06
w sprawie rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej
Tytuł GP.6733.1.2018.ZT

Bielsk Podlaski, dnia 06 luty 2018 r.

GP.6733.1.2018.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t. j..) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na  działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych  w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3  stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do publicznej wiadomości w dniu  06.02.2018 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta oraz stronie internetowej urzędu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-02-06

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-02-06