Informacja - GP.6730.24.2017.PK z dnia 2017-07-21 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 24/2017 w sprawie nr GP.6733.24.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-07-21
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 24/2017 w sprawie nr GP.6733.24.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6730.24.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 21 lipca 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.24.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 24/2017 z dnia  21 lipca 2017 r. wydana na wniosek z dnia 21.06.2017 r., złożony przez  PPHU „LENEX”  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Pana Mirosława FIŁONOWICZA, zam. Białystok.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przeznaczeniem na cele grzewcze i do przygotowania ciepłej wody użytkowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

1416/7                      – stanowiącej pas drogi krajowej ul. Piłsudskiego;

1416/4, 1411/3        - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego;

1327/7, 217/12        – własność Skarbu Państwa w użytk. wiecz. osób trzecich;

59/38                        – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

59/41, 135/2            – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada,  położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 21.07.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-07-21