Informacja - GP.6730.24.2017.PK z dnia 2017-07-13 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-07-13
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6730.24.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 13 lipca 2017 r.

nasz znak: GP.6733.24.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonym na wniosek z dnia 21.06.2017 r., złożony przez  PPHU „LENEX”  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Pana Mirosława FIŁONOWICZA, zam. Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przeznaczeniem na cele grzewcze i do przygotowania ciepłej wody użytkowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

1416/7                 – stanowiącej pas drogi krajowej ul. Piłsudskiego;

1416/4, 1411/3    - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego;

1327/7, 217/12    – własność Skarbu Państwa w użytk. wiecz. osób i podmiotów trzecich;

59/38                   – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

59/41, 135/2        – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada;

 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

             Z uwagi na obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny zamknięte PKP we wnioskowanym obszarze,  postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzone w zakresie części nieruchomości oznaczonych nr geod.: 135/2, 59/41 i 217/12.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  14.07.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-07-13

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-07-13