Informacja - GP.6730.24.2017.PK z dnia 2017-06-23 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.24.2017.PK

Data wydania 2017-06-23
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.24.2017.PK
Tytuł GP.6730.24.2017.PK

            Bielsk Podlaski, dnia 23 czerwca 2017 r.

znak : GP.6733.24.2017.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na wniosek z dnia 21.06.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez przez PPHU „LENEX” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Pana Mirosława FIŁONOWICZA, zam. Białystok.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przeznaczeniem na cele grzewcze i do przygotowania ciepłej wody użytkowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

1416/7                 – stanowiącej pas drogi krajowej ul. Piłsudskiego;

1416/4, 1411/3    - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego;

1327/7, 217/12    – własność Skarbu Państwa w użytk. wiecz. osób i podmiotów trzecich;

59/38                   – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

59/41, 135/2        – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada;

położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

              Z uwagi na obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny zamknięte PKP we wnioskowanym obszarze, postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzone w zakresie części nieruchomości oznaczonych nr geod.: 59/41 i 217/12.

               Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

               Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

               W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 26.06.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-06-23