Informacja - GP.6730.22.2017.PK z dnia 2017-06-22 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.22.2017.PK

Data wydania 2017-06-22
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.22.2017.PK
Tytuł GP.6730.22.2017.PK

Bielsk Podlaski, 22 czerwca 2017 r.

znak sprawy: GP.6733.22.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na wniosek z dnia
09.06.2017 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2652/2, 2652/6 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kazanowskiego.

                Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                 Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 20.06.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-06-23