Informacja - Gp.6722.2.2018 z dnia 2018-07-26 dotyczący OBWiESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej

Data wydania 2018-07-26
w sprawie OBWiESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej
Tytuł Gp.6722.2.2018

Bielsk Podlaski 25 lipca 2018r.

Gp.6722.2.2018

OBWIESZCZENIE

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego mając na względzie opublikowane ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  w Gazecie wyborczej”z dnia 23 lipca br. oraz 9 lipca br., stronie Bip urzędu oraz słupach ogłoszeniowych i tablicy informacyjnej o:

 1. przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej;
 2. wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak.;

oraz o możliwości składania uwag do projektu uchwały o planie miejscowym oraz o terminie składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

informuję:

1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;

 1. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

  3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Urzędu Miasta, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowego w Białymstoku;
 3. podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konsorcjum projektowe zawiązane na potrzeby sporządzenia projektów miejscowych planów;
 4. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 6. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 7. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 8. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 9. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

 

Z up. Burmistrza Miasta

/-/ Bożena Teresa Zwolińska

Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-07-26

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-07-26

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-07-26