Informacja - GP.6722.2.2018 z dnia 2018-03-14 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 6/2017 w sprawie nr GP.6733.2.2018.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-03-14
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 6/2017 w sprawie nr GP.6733.2.2018.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6722.2.2018

Bielsk Podlaski, dnia 14 marca 2018 r.

nasz znak: GP. 6733.2.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r. wydana na wniosek złożony w dniu 02.02.2018 r., zmieniony w dniu 13.0.3.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Dyrektora Panią Bożenę Grotowicz.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 3607/14, 3607/15 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 15.03.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-03-15