Informacja - Gk.6220.9.2021 z dnia 2021-05-27 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania pól uprawnych w Bielsku Podlaskim – otwór studzienny nr 1 na działce nr geod. 5242/6 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2021-05-27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania pól uprawnych w Bielsku Podlaskim – otwór studzienny nr 1 na działce nr geod. 5242/6 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.9.2021

Urząd Miasta                                                                                                                                                                                        Bielsk Podlaski, 27 maja 2021r.

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1                                                                        

 

Gk. 6220.9.2021

  O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735), a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Gospodarstwo Rolne Kobus Radosław ul. Traugutta 15, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania pól uprawnych w Bielsku Podlaskim – otwór studzienny nr 1 na działce nr geod. 5242/6 w Bielsku Podlaskim.

       Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski - pokój nr 107 w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości.

        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

       Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, gdyż zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane w dniu 27.05.2021r. do wiadomości stronom postępowania poprzez umieszczenie na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl

                                                                                                                              

Otrzymują:

 1. Gospodarstwo Rolne Kobus Radosław ul. Traugutta 15, 17-100 Bielsk Podlaski;
 2. a/a

                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                                           /-/ Jarosław Borowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:

 

 1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;

 1. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta  Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie

 – art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- art. 73, art. 74 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 1. Odbiorcy danych:

Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku;  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim. (Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane w ramach konkretnego postępowania właściwym organom publicznym).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz Burmistrza zadania z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.         

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: 10 lat (kategoria archiwalna – z zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedłuży podany termin)

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych we wniosku danych osobowych spowoduje brak możliwości wydania decyzji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2021-05-27

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2021-05-27

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2021-05-27