Informacja - Gk.6220.7.2018 z dnia 2018-11-07 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-11-07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.7.2018

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski                                                                                                                                            Bielsk Podlaski, 7 listopada 2018r.

 

Gk. 6220.7.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                                        

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez AHB1 Sp. z o.o. Sp. k. Al. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Andrzej Polanowski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia  7.11.2018r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

                                                                                                                                                                                                        Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                                     Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                                        Handlu i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                     /-/ Bogdan Sokołowski

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2018-11-08