Informacja - Gk.6220.7.2018 z dnia 2018-09-05 dotyczący wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2018-09-05
w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.7.2018

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

                                   

                                                                                            Bielsk Podlaski, 5 września 2018r.

Gk. 6220.7.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez AHB1 Sp. z o.o. Sp. k. Al. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Andrzej Polanowski zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim.

            Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 107 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

             Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

            adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

  

                                                                                               Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                               /-/ Bogdan Sokołowski

                                                                                                   Kierownik Referatu

                                                                                   Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Data wytworzenia: 2018-09-05

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-09-06

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-09-06