Informacja - Gk.6220.6.2018 z dnia dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodoru o pojemności 95m3 na działce o nr geod. 529/10 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-10-09
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodoru o pojemności 95m3 na działce o nr geod. 529/10 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.6.2018

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski                                                                                                                                                                    Bielsk Podlaski, 9 października 2018r.

 

Gk. 6220.6.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                                      

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku FH „KANDEL” Andrzej Zajączkowski ul. Ryżowa 48 lok. 223, 02-495 Warszawa, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Włodzimierz Łopaciuk w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 09.10.2018r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodoru o pojemności 95m3 na działce o nr geod. 529/10 w Bielsku Podlaskim.

 

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

 

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

   BURMISTRZ MIASTA

   /-/ Jarosław Borowski

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2018-10-09