Informacja - Gk.6220.4.2021 z dnia 2021-06-04 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2021-06-04
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.4.2021

Burmistrz Miasta                                                      

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1                                                                                                                                                                                    Bielsk Podlaski, ­­4 czerwca 2021r

 

Gk. 6220.4.2021

 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021r. poz. 735)

zawiadamia się strony postępowania

oraz podaje się do publicznej wiadomości informację,

że na skutek złożenia wniosku przez CIRCLE K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 c, 44-100 Gliwice w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 4.06.2021r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów opiniujących  można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

       W dniu 4.06.2021r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

       W myśl więc art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.     

        Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.

       W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.                                                                                               

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 4.06.2021r. na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl

       

Otrzymują:

  1. Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice;
  2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a.;
  3. a/a

                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                                             /-/ Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2021-06-04

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2021-06-04

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2021-06-04