Informacja - Gk.6220.4.2021 z dnia 2021-05-10 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2021-05-10
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.4.2021

Burmistrz Miasta                                                                                                                                                                                    Bielsk Podlaski, 10 maja 2021r.

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

 

Gk. 6220.4.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247)

 zawiadamia się,

że w wyniku wniosku złożonego przez CIRCLE K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 c, 44-100 Gliwice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 5 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

       Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane w dniu 10.05.2021r. do wiadomości stronom postępowania poprzez umieszczenie na:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

                                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                         /-/ Jarosław Borowski

 

Otrzymują:

  1. Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice;
  2. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - Ref. Gk

Data wytworzenia: 2021-05-10

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2021-05-10

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2021-05-10