Informacja - Gk.6220.4.2021 z dnia 2021-04-16 dotyczący wystąpienia o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2021-04-16
w sprawie wystąpienia o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.4.2021

Burmistrz Miasta                                                                                                                                                                                  Bielsk Podlaski, 16 kwietnia 2021r.

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

                                                                                        

Gk.6220.4.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z póź.zm.) oraz art. 64 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2021r. poz. 247)

zawiadamia się strony

o przekazaniu wniosku złożonego przez CIRCLE K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 c, 44-100  Gliwice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik ADBLUE wraz z dystrybutorem, instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych na działkach o nr geod. 1712/16 i 1712/22 w Bielsku Podlaskim do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Białymstoku

z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

        Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107,  wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 690 607 834, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

       Niniejsze obwieszczenie zostało podane w dniu 16.04.2021r. do wiadomości stronom postępowania poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            Z up. BURMISTRZA MIASTA

                                                                                                                                                                                           /-/  Bożena Teresa Zwolińska

                                                                                                                                                                                                     Z-CA BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska Ref. Gk

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2021-04-16

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2021-04-16