Informacja - Gk.6220.3.2021 z dnia 2021-04-26 dotyczący przedłożenia wniosku o wydannie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska kruszyw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 543 w Bielsku Podlaskim do opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Data wydania 2021-04-26
w sprawie przedłożenia wniosku o wydannie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska kruszyw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 543 w Bielsku Podlaskim do opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Tytuł Gk.6220.3.2021

Burmistrz Miasta                                                                                                                                                                                    Bielsk Podlaski, 26 kwietnia 2021r.

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1                                                                            

Gk.6220.3.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z póź.zm.) oraz art. 64 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2021r. poz. 247)

 zawiadamia się strony

o przekazaniu wniosku złożonego przez P. Walentynę i Włodzimierza Duda, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska kruszyw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 543 w Bielsku Podlaskim do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku

z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

        Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107,  wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 690 607 834, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane w dniu 27.04.2021r. do wiadomości stronom postępowania poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl

 

                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                                                                                                                           /-/ Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2021-04-27

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2021-04-27