Informacja - Gk.6220.18.2017 z dnia 2017-12-14 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2017-12-14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.18.2017

                                                                                   Bielsk Podlaski, 14 grudnia 2017r.

 

Gk. 6220.18.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 14.12.2017r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wytwórni mas bitumicznych poprzez wymianę istniejącej wytwórni AMMANN Global 160 na wytwórnię AMMANN Unibatch 240 na działkach o nr geod. 1965/4 i 1966/4 w Bielsku Podlaskim w Bielsku Podlaskim.

 

 

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-12-15