Informacja - Gk.6220.10.2017 z dnia 2017-05-17 dotyczący przesłania dokumentów do zaopiniowania na budowę stacji paliw przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-05-17
w sprawie przesłania dokumentów do zaopiniowania na budowę stacji paliw przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.10.2017

            Bielsk Podlaski, 17 maja 2017r.                                                                                            

Gk.6220.10.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

            Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z póź.zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez P. Anatola Wasiluk zam. ul. Topolowa 9, 17-100 Bielsk Podlaski zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce o nr geod. 76/4 w Bielsku Podlaskim zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

             Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-05-18

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-05-18