Informacja - G.P.6733.6.2018.ZT z dnia 2018-02-21 dotyczący budowy linii wodociągowej , na części działki oznaczonej nr geod. 205/9 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 170 stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej , położonych w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-02-21
w sprawie budowy linii wodociągowej , na części działki oznaczonej nr geod. 205/9 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 170 stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej , położonych w Bielsku Podlaskim
Tytuł G.P.6733.6.2018.ZT

                                                                               Bielsk Podlaski dn. 21 luty  2018r.

G.P.6733.6.2018.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j..)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 j.t.)   zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia  19. 02. 2018r  Krystyny Koc zam. w Bielsku Podlaskim przy ul. Wiejskiej 29, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii wodociągowej  , na części  działki oznaczonej nr geod. 205/9 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej  oraz części działki nr 170 stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej , położonych  w Bielsku Podlaskim .

     Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

     Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 21.02.2018r

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-02-21

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-02-20