Informacja - G.P.6733.5.2017.ZT z dnia 2017-02-24 dotyczący budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego , na działkach oznaczonych nr geod. 2602, 2626, 5198/1, 2651/1, 2673/3, 5198/5, 2608/1, 2608/6, 2594/4, 2593/6, 4850/22640, 2654, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2653/6, 2652/7, 2651/9, 2673/5, 2650/21, 2650/16, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazanowskiego oraz stanowiących pas drogowy ul. Kazanowskiego .

Data wydania 2017-02-24
w sprawie budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego , na działkach oznaczonych nr geod. 2602, 2626, 5198/1, 2651/1, 2673/3, 5198/5, 2608/1, 2608/6, 2594/4, 2593/6, 4850/22640, 2654, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2653/6, 2652/7, 2651/9, 2673/5, 2650/21, 2650/16, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazanowskiego oraz stanowiących pas drogowy ul. Kazanowskiego .
Tytuł G.P.6733.5.2017.ZT

Bielsk Podlaski dn. 24 luty 2017r.

G.P.6733.5.2017.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 21 02. 2017r Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego , na działkach oznaczonych nr geod. 2602, 2626, 5198/1, 2651/1, 2673/3, 5198/5, 2608/1, 2608/6, 2594/4, 2593/6, 4850/22640, 2654, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2653/6, 2652/7, 2651/9, 2673/5, 2650/21, 2650/16,   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazanowskiego oraz   stanowiących pas drogowy ul. Kazanowskiego .

          Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój 215.

         Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 24.02.2017r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-02-24

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-02-24