Informacja - G.P.6733.2.2019.ZT z dnia 2019-04-01 dotyczący budowie linii wodociągowej , na działce oznaczonej nr geod. 3522/7 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 4496/2 stanowiącej pas drogowy ul. Hołowieskiej , położonych w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-04-01
w sprawie budowie linii wodociągowej , na działce oznaczonej nr geod. 3522/7 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 4496/2 stanowiącej pas drogowy ul. Hołowieskiej , położonych w Bielsku Podlaskim
Tytuł G.P.6733.2.2019.ZT

                                                                          Bielsk Podlaski dn. 01 kwietnia  2019r.

G.P.6733.2.2019.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t. j..)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 29. 03. 2019r Eugeniusza Antoniuk zam. w Bielsku Podlaskim przy ul. Hołowieskiej 55, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii wodociągowej , na działce oznaczonej nr geod. 3522/7 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej  oraz części działki nr 4496/2 stanowiącej pas drogowy ul. Hołowieskiej , położonych  w Bielsku Podlaskim .

           Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

           Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 01.04.2019r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-04-01

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-04-01