Informacja - G.P.6733.15.2017.ZT z dnia 2017-05-12 dotyczący budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowym na działkach oznaczonych nr geod. 60/1 i 55/7 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szpitalnej i nr geod. 53 stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej

Data wydania 2017-05-12
w sprawie budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowym na działkach oznaczonych nr geod. 60/1 i 55/7 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szpitalnej i nr geod. 53 stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej
Tytuł G.P.6733.15.2017.ZT

                 Bielsk Podlaski 12 maja 2017r.  

G.P.6733.15.2017.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 18/17 z dnia 12. 05. 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowym na działkach oznaczonych nr geod. 60/1 i 55/7   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szpitalnej i nr geod. 53 stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej .

       Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 12. 05 2017 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-05-12