Informacja "GP.6733.11.2016.PW" z dnia 2016-08-17 dotyczący przebudowę i rozbudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Data wydania 2016-08-17
w sprawie przebudowę i rozbudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Tytuł GP.6733.11.2016.PW

Bielsk Podlaski, 05 sierpnia 2016 r.

GP.6733.11.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2016 z dnia 05. 08. 2016 r., wydana na wniosek złożony w dniu 06.06.2016 r. przez Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

    Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 17.08.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-08-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-08-17