Informacja "Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy 51 kw" z dnia 2016-08-04 dotyczący G.P.6733.15.2016.ZT

Data wydania 2016-08-04
w sprawie G.P.6733.15.2016.ZT
Tytuł Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy 51 kw

Bielsk Podlaski dn. 02 sierpnia  2016r.

G.P.6733.15.2016.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z  dnia 02. 08. 2016r Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim ul. 3-go Maja 22 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy 51 kw wraz z magazynem oleju opałowego o pojem. 2000 l , przyłącza ciepłowniczego od kotłowni olejowej do budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 3  na  działce oznaczonej nr geod. 1547/3 położonej przy ul.  Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do wiadomości stronom postępowania
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta
oraz stronie internetowej w dniu 04.08.2016r

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisław Tworkowski - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2016-08-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-08-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-08-05