Informacja "GP.6733.13.2016.PW" z dnia 2016-06-30 dotyczący budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działkach oznaczonych nr geod.:153; 159/4; 159/6 i 159/17, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 2 Studziwody przy ul. Zajęczej i Wilczej oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.

Data wydania 2016-06-30
w sprawie budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działkach oznaczonych nr geod.:153; 159/4; 159/6 i 159/17, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 2 Studziwody przy ul. Zajęczej i Wilczej oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.
Tytuł GP.6733.13.2016.PW

Bielsk Podlaski, 30 czerwca 2016 r.

GP.6733.13.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 20.06.2016 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20- 340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski.

    Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działkach oznaczonych nr geod.:153; 159/4; 159/6 i 159/17, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 2 Studziwody przy ul. Zajęczej i Wilczej oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

    Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 30.06.2016 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-06-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-06-30