Data wydania 2016-06-30
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.6.2015

  Bielsk Podlaski, 30 czerwca 2016r.

Gk. 6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353 t.j.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na działkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim została wydana dnia 30.06.2016r. decyzja zmieniająca dla ww. przedsięwzięcia.


      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2016-06-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-06-30