Informacja "GP.6733.9.2016.PW" z dnia 2016-05-25 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej NN 0,4 zasilającej budynki mieszkalne i usługowe polegającą na demontażu sieci napowietrznej i ułożeniu sieci kablowej, na działkach oznaczonych nr geod.:2640; 2657/3; 2602; 2655/14; 2655/16; 2655/18; 5198/1; 2652/6; 2601/2; 2626; 2624/1; 1737/2; 2627; 2631; 2633; 2635/1, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-05-25
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej NN 0,4 zasilającej budynki mieszkalne i usługowe polegającą na demontażu sieci napowietrznej i ułożeniu sieci kablowej, na działkach oznaczonych nr geod.:2640; 2657/3; 2602; 2655/14; 2655/16; 2655/18; 5198/1; 2652/6; 2601/2; 2626; 2624/1; 1737/2; 2627; 2631; 2633; 2635/1, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.9.2016.PW

Bielsk Podlaski, 25 maja 2016 r.

GP.6733.9.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 20.05.2016 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Jan Iwaniuk, ul. Sezamkowa 20, 15- 594 Białystok,

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej NN 0,4 zasilającej budynki mieszkalne i usługowe polegającą na demontażu sieci napowietrznej i ułożeniu sieci kablowej, na działkach oznaczonych nr geod.:2640; 2657/3; 2602; 2655/14; 2655/16; 2655/18; 5198/1; 2652/6; 2601/2; 2626; 2624/1; 1737/2; 2627; 2631; 2633; 2635/1, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

 

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 25.05.2016 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-05-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-05-25