Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI nr 9/2016 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO " z dnia 2016-05-04 dotyczący GP.6730.9.2016.ZT

Data wydania 2016-05-04
w sprawie GP.6730.9.2016.ZT
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI nr 9/2016 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski  04  maja. 2016r.  

G.P.6733.9.2016.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz. 199 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/16 z dnia 04. 05. 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie solarnego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi  zasilanymi energią słoneczną  na części działki oznaczonej nr geod. 251/13 stanowiącej pas drogowy ul. Karola Olszewskiego   w Bielsku Podlaskim.

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 04. 05. 2016 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz stronie internetowej

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-05-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-05-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-05-04