Informacja "GP.6733.6.2016.PW" z dnia 2016-04-21 dotyczący budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wigury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4,1490 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-04-21
w sprawie budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wigury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4,1490 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.6.2016.PW

 

Bielsk Podlaski, 21. 04. 2016 r.

GP.6733.6.2016.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 18.02.2016 r. i zmiany z dnia 23.03.2016 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski,- zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wigury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4,1490 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 21.04.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-04-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-04-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-04-24