Data wydania 2016-03-15
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.11.2014

 Bielsk Podlaski, 15 marca 2016r.

Gk. 6220.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim działający w imieniu Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 18.06.2014r. określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi do Hryniewicz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ekologiczną oraz zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 21.12.2015r. o przeniesieniu za zgodą Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ww. decyzji na rzecz Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim zostały wydane dnia 15 marca 2016r. decyzje zmieniające.

      Z przedmiotowymi decyzjami oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.


Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
    adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2016-03-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-03-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-03-16