Informacja "OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.5.2015.ZT" z dnia 2016-02-26 dotyczący skompletowano akta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-02-26
w sprawie skompletowano akta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.5.2015.ZT

 

Bielsk Podlaski, dnia 26 luty 2016 r.

nasz znak: GP.6733.5.2016.ZT

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 27.01.2016 r., przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM Mirosław Sajewicz - zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i NN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanych na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi od -168/5 do 168/41- oraz 170, 225, 223 stanowiących pas drogowy ul. Gajowej i Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie w dniu  29.02.2016 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-29