Informacja "OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego " z dnia 2016-02-26 dotyczący GP.6733.3.2016.PK

Data wydania 2016-02-26
w sprawie GP.6733.3.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 26 luty 2016 r.

nasz znak: GP. 6733.3.2016.PK

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 5/2016 z dnia 26 luty 2016 r. wydana na wniosek złożony w dniu 19.01.2016 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanych na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 3290/3, 3480/7, 3292/2, 3489/5, 3489/7, 5182/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej i ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza
tMiasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w dniu 29.02.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospoadarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-29