Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT w sprawie nr GP.6733.3.2016.PK" z dnia 2016-02-18 dotyczący GP.6733.3.2016.PK

Data wydania 2016-02-18
w sprawie GP.6733.3.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT w sprawie nr GP.6733.3.2016.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 18 luty 2016 r.

nasz znak: GP.6733.3.2016.PK

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 19.01.2016 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

                Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarneji sieci wodociągowej zlokalizowanych na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 3290/3, 3480/7, 3292/2, 3489/5, 3489/7, 5182/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej i ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu  18.02.2016 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFEREAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-19