Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI nr 4/2016 Z DNIA 18.02.2016r. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZN3EGO " z dnia 2016-02-18 dotyczący GP.6733.1.2016.PK

Data wydania 2016-02-18
w sprawie GP.6733.1.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI nr 4/2016 Z DNIA 18.02.2016r. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZN3EGO

Bielsk Podlaski, dnia 18 luty 2016 r.

nasz znak: GP. 6733.1.2016.PK

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 4/2016 z dnia 18 luty 2016 r. wydana na wniosek z dnia 22.12.2015 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje ZIE ELEKTRON s.c., z siedzibą przy ul. Odległej 3b, 15-159 Białystok reprezentowany przez Pana Jana Drobot.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3179/3, 3179/4, 3286, 3004/1, 2995, 3287, 3004/2, 3294/2 położonych przy ul. Poniatowskiego w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 18.02.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-19