Data wydania 2016-02-08
w sprawie Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.11.2014

   Bielsk Podlaski, 8 lutego 2016r.

Gk. 6220.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art.49, art.155 oraz art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23), a także art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim działający w imieniu Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 2.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 18.06.2014r. określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi do Hryniewicz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ekologiczną oraz zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 21.12.2015r. o przeniesieniu za zgodą Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ww. decyzji na rzecz Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim.
      Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 107 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
    adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2016-02-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-08