Informacja "OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.1.2016.PK" z dnia 2016-02-05 dotyczący

Data wydania 2016-02-05
Tytuł OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.1.2016.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 05 luty 2016 r.

nasz znak: GP.6733.1.2016.PK

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 22.12.2015 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje ZIE ELEKTRON s.c., z siedzibą przy ul. Odległej 3b, 15-159 Białystok reprezentowany przez Pana Jana Drobota - zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3179/3, 3179/4, 3286, 3004/1, 2995, 3287, 3004/2, 3294/2 położonych przy ul. Poniatowskiego w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  08.02.2016 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-08