Informacja "OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2016-02-05 dotyczący GP.6733.2.2016.PK

Data wydania 2016-02-05
w sprawie GP.6733.2.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 06 luty 2016 r.

nasz znak: GP. 6733.2.2016.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/2016 z dnia 05 luty 2016 r. wydana na wniosek złożony w dniu 13.01.2016 r., przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz, którego występuje Pan Mikołaj Sacharewicz.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej PCV Ø 100 oraz budowę kanału sanitarnego PCV Ø 200 wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych Ø2000 zlokalizowanych na części działki oznaczonej nr ewid.: 3378/1 stanowiącej pas drogowy ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 08.02.2016 r. na:

 

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-08