Informacja "GP.6733.4.2016.PW" z dnia 2016-02-04 dotyczący budowy podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-02-04
w sprawie budowy podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.4.2016.PW

Bielsk Podlaski, 2 luty 2016 r.

 

GP.6733.4.2016.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla infrastruktury technicznej na wniosek z dnia 22.01.2016 r. złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 , 17-100 Bielsk Podlaski,

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.

 

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

 

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

 

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 04.02.2016 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-04