Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE" z dnia 2016-01-26 dotyczący GP.6733.3.2016.PK

Data wydania 2016-01-26
w sprawie GP.6733.3.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

            Bielsk Podlaski,  26 stycznia 2016 r.

Znak sprawy: GP.6733.3.2016.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 19.01.2016 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanych na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 3290/3, 3480/7, 3292/2, 3489/5, 3489/7, 5182/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej i ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

             Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

              Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni  po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 27.01.2016 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-01-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-01-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-01-27