Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2016-01-26 dotyczący GP.6733.2.2016.PK

Data wydania 2016-01-26
w sprawie GP.6733.2.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Bielsk Podlaski, dnia 26 stycznia 2016 r.

nasz znak: GP.6733.2.2016.PK

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 267 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 13.01.2016 r., przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz, którego występuje Pan Mikołaj Sacharewicz - zostały skompletowane akta sprawy.

                Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej PCV Ø 100 oraz budowę kanału sanitarnego PCV Ø 200 wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych Ø2000 zlokalizowanych na części działki oznaczonej nr ewid.: 3378/1 stanowiącej pas drogowy ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  27.01.2016 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-01-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-01-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-01-27