Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego" z dnia 2016-01-21 dotyczący GP.6733.18.2015.ZT

Data wydania 2016-01-21
w sprawie GP.6733.18.2015.ZT
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego

                                 Bielsk Podlaski  21  stycznia. 2016r.

G.P.6733.18.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 z późn zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/16 z dnia 20.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej  linii  elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na części działki oznaczonej nr geod.1418/1 stanowiącej pas drogowy ul. Żeromskiego, części działek oznaczonych nr geod. 1600/5 i 1600/6 stanowiących pas drogowy ul. 3-go Maja oraz części działek oznaczonych nr geod. 1361/7 i 1720/24   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-go Maja.
 

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do publicznej wiadomości w dniu 21. 01. 2016 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta oraz stronie internetowej

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-01-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-01-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-01-21