Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO " z dnia 2015-12-30 dotyczący GP.6733.17.2015.PK

Data wydania 2015-12-30
w sprawie GP.6733.17.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 23 grudnia 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.17.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 17/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 09.11.2015 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” zlokalizowane na działkach oznaczonych nr ewid.: 4699/1, 5230, 5231, 5232 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 28.12.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-12-30