Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 16/2015 z dnia 01.12.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-12-01 dotyczący GP.6733.16.2015.ZT

Data wydania 2015-12-01
w sprawie GP.6733.16.2015.ZT
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 16/2015 z dnia 01.12.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski  01 grudnia. 2015 r.  

G.P.6733.16.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 16/15 z dnia 01.12. 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej i napowietrznej linii  elektroenergetycznej n.n.  na działkach oznaczonych nr geod. 105/3, 105/10, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 170/10, 170/11, 209 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej  oraz działce nr geod. 125 stanowiącej pas drogowy ul. Kleszczelowskiej.

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do publicznej wiadomości w dniu 02. 12. 2015 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta oraz stronie internetowej

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-12-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-12-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-12-02