Data wydania 2015-10-22
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.6.2015

 Bielsk Podlaski, 22 października 2015r.

Gk. 6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpił P. Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 22.10.2015r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na działkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-22