Informacja "wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2015" z dnia 2015-10-02 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie GP.6733.14.2015.ZT

Data wydania 2015-10-02
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie GP.6733.14.2015.ZT
Tytuł wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2015

Bielsk Podlaski 02 października 2015r.  

G.P.6733.14.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/15 z dnia 02.10.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych t.j. rowu melioracyjnego długości około 700.0 m z 3 stopniami redukującymi spadek dna , przepustu na rowie z wykonaniem tymczasowego kanału obwodowego i grodzi oraz odpływów z drenowania na długości około 400.0 m, na części działek oznaczonych nr geod. 212/2, 212/3, 212/4 położonych w Bielsku Podlaskim przy drodze wewnętrznej nr geod. 10 odchodzącej od ul. Szydłówka.

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do publicznej wiadomości w dniu 02. 10. 2015 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta oraz stronie internetowej

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-10-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-06