Informacja "wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2015 " z dnia 2015-09-30 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie GP.6733.13.2015.PK

Data wydania 2015-09-30
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie GP.6733.13.2015.PK
Tytuł wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2015

Bielsk Podlaski, 30 września 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.13.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 13/2015 z dnia 30 września 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.08.2015 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

                       Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3289/2, 3480/4, 3289/1, 3488/1, 3489/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim oraz na działce 5183/1 położonej przy ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

                       W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 30.09.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-10-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-05